Ons Privacybeleid

Inleiding

Privacy Statement FBRC GGZ Werving (hierna te noemen: Fahr-Becker). FBRC GGZ Werving is een handelsnaam van Fahr-Becker Recruitment Consultancy B.V..
 Versie 1.5 opgemaakt juni 2018.

Fahr-Becker is een werving- en selectiebureau gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, Willemsplein 2, postcode 5211 AK en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Jouw privacy is voor ons van groot belang. Graag informeren we je dan ook via onze Privacy Statement over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van persoonsgegevens. We beschrijven in dit document de volgende zaken:

I.Welke gegevens we verzamelen;
II.Waarom we persoonsgegevens verzamelen;
III.Met wie we persoonsgegevens delen;
IV.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;
V.Hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien, aanvullen en/of kan verwijderen;
VI.Overige zaken;
VII. Privacy statement Website;
VIII. Disclaimer.
I.Welke persoonsgegevens verzamelen wij, hoe en wanneer?

We verwerken de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. In sommige gevallen kunnen aanvullende gegevens wenselijk zijn om de dienstverlening beter af te kunnen stemmen op jouw specifieke wensen. Onderstaand, en in het vervolg van dit document, benoemen wij per doelgroep (kandidaten, klanten en bezoekers) ons privacybeleid.

I. Welke gegevens we verzamelen

A.Van kandidaten:

 1. We verzamelen gegevens als één van onze recruitment professionals actief contact zoekt met externe kandidaten. We zullen dan altijd jouw toestemming vragen om je gegevens te mogen bewaren.
 2. Publieke profielinformatie van Social Media en openbare bronnen zoals LinkedIn, Facebook en andere publieke databronnen.
 3. NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 4. Geboortedatum alleen als die in je curriculum vitae (CV) is opgenomen.
 5. Curriculum vitae (CV) en informatie met betrekking tot je werkervaring, trainingen, stages en opleidingen voor zover door jezelf verschaft.
 6. Gegevens over korte termijn beschikbaarheid en verlof voor zover dit relevant is.
 7. Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid als potentiële kandidaat voor een vacature. Bijvoorbeeld salaris(indicatie), informatie uit interviews, eventuele referenties en getuigschriften. Alle informatie die wij van je verzamelen, wordt altijd op vrijwillige basis verstrekt.


B. Aanvullend: Op het moment dat je in loondienst voor Fahr-Becker gaat werken: 

Gegevens gerelateerd aan de administratie en/of personeelsadministratie: NAW gegevens, vaststelling identiteit, diploma’s en indien nodig BSN nummer.


C. Van zakelijke relaties:

 1. Wij verzamelen gegevens als één van onze recruitment professionals actief contact zoekt met relaties.
 2. Naam, adres, werkplaats gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en functie.
 3. Contactmomenten en afspraken.


D. Van bezoekers van onze website

 1. Met betrekking tot kandidaten
  Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat gegevens worden achtergelaten op onze website via een directe inschrijving of via reacties op extern geplaatste vacature-uitingen en/of als je jezelf op een andere wijze bij ons aanmeldt (om gebruik te maken van onze dienstverlening).
  Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat digitaal of persoonlijk contact wordt gezocht met (één van) onze recruitment professionals.
 2. Met betrekking tot zakelijke relaties: 
  Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden;
  Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat er gegevens worden achtergelaten op onze website via directe inschrijving en/of als je jezelf op andere wijze aanmeldt (om gebruik te maken van onze dienstverlening).
 3. Met betrekking tot bezoekers van onze website:
  Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat er gegevens worden achtergelaten op onze website.

II.Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van werving- en selectiediensten. Meer specifiek worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt:

A. Voor bemiddelingsdoeleinden: Ter beoordeling van geschiktheid en beschikbaarheid in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk.

 1. Om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en andere activiteiten die hiermee samenhangen.
 2. Bij het tot stand komen en het onderhouden van een bemiddelingsrelatie.
 3. Voor managementdoeleinden zoals interne managementinformatie, het uitoefenen van audits en controle en voor kwaliteitsdoeleinden zoals het uitvoeren van recruitmentrapportages en sourcingrapportages aan klanten.


B. Zakelijke relaties:

 1. Om aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze diensten en andere activiteiten die hiermee samenhangen.
 2. Bij het tot stand komen en het onderhouden van een zakelijke relatie.
 3. Om een opdracht te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 4. Voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en vastlegging en opvolging van afspraken.


C. Voor bezoekers van onze website:

Wij verzamelen enkel de gegevens van bezoekers die zelf kenbaar hebben gemaakt dat te willen.

III.Met wie kunnen we jouw persoonsgegevens delen?

Wij zullen enkel en alleen jouw persoonsgegevens doorgeven aan onze opdrachtgever(s) wanneer jij daar specifiek je toestemming voor hebt gegeven. Je persoonsgegevens kunnen in beperkte gevallen worden doorgegeven buiten Nederland als onze opdrachtgever daar is gevestigd. Daarnaast delen we persoonsgegevens in alle gevallen waarin wij hiertoe wettelijk worden verplicht. Tot slot kunnen we je persoonsgegevens doorgeven aan een assessmentonderaannemer die namens ons opdrachten uitvoert voor de hier genoemde dienstverlening ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering. Dit gebeurt enkel en alleen met jouw specifieke toestemming.

IV. Hoe lang bewaren we je gegevens? 


Fahr-Becker bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

A. Kandidaten:

 1. Om je toestemming voor het bewaren van jouw openbaar verkrijgbare gegevens op een georganiseerde wijze te verkrijgen, werken wij standaard met een bewaartermijn van 1 maand, gerekend vanaf de datum waarop wij je voor het eerst toestemming hebben gevraagd.
 2. Als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens om jou optimaal en conform afspraak van dienst te zijn, werken wij standaard met een bewaartermijn van 12 maanden, gerekend vanaf de datum waarop je toestemming hebt verleend.
 3. Aanvullend: Op het moment dat je in loondienst voor Fahr-Becker gaat werken, bewaren we je gegevens tot 24 maanden na einde van je dienstverband. De financiële data die hieraan verbonden zijn, kennen een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.


B. Voor prospects en klanten:

 1. Gegevens van medewerkers van prospect-klanten worden 12 maanden bewaard.
 2. Gegevens van medewerkers van klanten worden bewaard gedurende een periode van 5 jaar nadat de laatste opdracht is afgerond; dit om een zorgvuldige nazorg te kunnen leveren.


Voor bezoekers van onze website:

Als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van je gegevens, werken we standaard met een bewaartermijn van 12 maanden.

V. Kun je persoonsgegevens inzien, aanvullen of verwijderen?

Je kunt altijd verzoeken inzage te krijgen in de gegevens die wij van je bewaren; je kunt desgewenst gegevens wijzigen, rectificeren en aanvullen. Ook kun je ons vragen jouw gegevens te verwijderen. Als je dit wenst, kun je contact opnemen met onze Privacy Functionaris via privacy@fahr-becker.nl. Verzoek je ons je gegevens te verwijderen, dan sturen wij je hiervan een bevestiging per mail waarin de datum van verwijdering is opgenomen. We verwijderen al je gegevens uiterlijk 4 weken na ontvangst van je verzoek, tenzij verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke plicht, onderbouwing van een rechtsvordering of een andere grond uit de AVG.

VI. Overige zaken.

Fahr-Becker doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Als gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens Fahr-Becker diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Fahr-Becker met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Heb je vragen, opmerkingen, klachten, (vermoeden van) een datalek, ideeën, aanvullingen, klachten over privacy-bescherming of andere vragen hierover, dan kun je deze direct richten aan privacy@fahr-becker.nl. De Privacy Functionaris van Fahr-Becker is Fred R. van Dulken, Directeur. Graag wijzen wij je op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij stellen het op prijs indien je eerst jouw klacht aan Fahr-Becker wil sturen: privacy@fahr-becker.nl. Fahr-Becker behoudt zich het recht om deze Privacy Policy aan te passen. De datum van deze privacy statement is 28 juni 2018. De meest recente privacy statement kun je vinden op de website van GGZ Werving (www.ggz-werving.nl).

VII.Privacy Statement website GGZ Werving.

Fahr-Becker verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website voor de bedrijfsvoering en om websitestatistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Met deze informatie verbeteren wij de kwaliteit van onze website.

A. Algemeen. De website www.ggz-werving.nl is eigendom van Fahr-Becker Recruitment Consultancy B.V. (hierna te noemen: Fahr-Becker). Fahr-Becker houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacyverklaring bevat informatie over de doeleinden die Fahr-Becker bij de verwerking van je persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen
B. Gegevensverwerking. Fahr-Becker verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering en voor verzameling van websitestatistieken. Fahr-Becker zal de door jou verstrekte persoonlijke informatie nooit doorverkopen, verhuren of op andere wijze verstrekken aan derden, behalve aan derden die worden ingeschakeld om de door jou aangevraagde informatie te leveren; indien Fahr-Becker hier wettelijk toe wordt verplicht. 
C. Cookies. Fahr-Becker maakt op haar website gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die door je browser op de harde schijf van je computer worden opgeslagen. Cookies geven ons inzicht in het gebruik van onze website, met inbegrip van je schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. De informatie die een cookie opslaat, is niet gekoppeld aan jouw naam, adres en/of e-mailadres. Toelichting gebruik cookies: Cookies kunnen worden geplaatst door derden waarmee Fahr-Becker samenwerkt. Fahr-Becker maakt alleen gebruik van web statistische cookies. Hiermee verzamelt Fahr-Becker informatie over hoe bezoekers deze website gebruiken. Deze informatie wordt gemeten met behulp van Google Analytics en stelt Fahr-Becker in staat om informatie op de website nog beter af te stemmen op de behoeften van bezoekers. De gegevens worden anoniem verzameld en voor geen ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. 
D. Verwijzing naar derden. Fahr-Becker maakt op haar website gebruik van links en knoppen die verwijzen naar websites van derde partijen. Zoals de netwerkdiensten FaceBook, Twitter, LinkedIn en Google+. Op het moment dat een bezoeker op een dergelijke link of knop klikt, verlaat hij de website van Fahr-Becker en is het cookiegebruik van de derde partij van toepassing. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. 
E. Aanpassingen privacy statement. Wij behouden ons het recht om deze privacy statement van de website van Fahr-Becker aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. 
F. Vragen en informatie. Als je vragen hebt over de manier waarop de website van Fahr-Becker met je persoonlijke gegevens omgaat, kun je contact met ons opnemen via privacy@fahr-becker.nl.

VIII.Disclaimer

A. E-mail. Je kunt ons onder meer bereiken per e-mail. Het transport van e-mailberichten is echter nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en/of gevoelige informatie zonder encryptie per e-mail naar ons te sturen, accepteer je het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt 
B. Garanties. Fahr-Becker biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar kandidaten, klanten en de internetgemeenschap. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden
C. Aansprakelijkheid. Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is Fahr-Becker, haar aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website. 
D. Hyperlinks. Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Fahr-Becker geen zeggenschap heeft. Fahr-Becker geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven. 
E. Wijzigingen. De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Indien je naar aanleiding van de informatie op de website vragen hebt, kun je vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.